Geodetické práce

 

Zajišťujeme geodetické práce pro katastr nemovitostí – vyhotovení geometrických plánů, vytyčení vlastnických hranic pozemků.

 

Práce v oblasti inženýrské geodézie – vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby, měření profilů, určení kubatur, vtyčení a zaměření inženýrských sítí.

Mapování – připravíme výškopisná a polohopisná data jako podklad projekt. Zpracováváme účelové mapy (obce, závodu, území), digitální technické mapy.

Obce

1. Přemýšlíte o zastavění pozemků?

Přemýšlíte jak co nejefektivněji rozdělit pozemky k zastavění, aby byly atraktívní pro kupujícího ale nevíte jak? Nabízíme vytvoření variant dělení pozemků na stavební místa a jejich realizací jak na papíře, tak i v terénu, až po vlastnické zapsání do katastru nemovitostí.

2. Plánujete investici do inženýrské sítě?

K tomuto finančně náročnému kroku je rozumné přistupovat obezřetně a předem vědět co si v daném území mohu dovolit, kudy trasu nejlépe vést. Nabízíme zaměření jako podklad pro zpracování projektové dokumentace, vytyčení a zaměření při realizaci a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

3. Víte, kudy vede kanalizace?

Občas se stane, že potřebujete přenést evidovaný stav z dokumentace do terénu, abyste získali přehled o řešeném problému. Dokážeme s odpovídající kvalitou tyto služby provést.

4. Máte místní komunikaci na vlastním pozemku?

Pokus jsou u vás v obci části komunikací nebo chodníků na cizích pozemcích, vyhotovíme geometrický plán, sloužící jako podklad pro převod těchto částí do vašeho vlastnictví.

5. Revitalizujete skládku?

K vytvoření projektu revitalizace, realizace nebo dokumentace je potřeba určit model tělesa skládky, její kubaturu a prostorovou provázanost. PozGeo nabízí vytvoření těchto podkladů.

6. Uvažujete o účelové mapě?

Naše firma nabízí vytvoření účelové popřípadě technické mapy obce se zvýrazněním žádaných prvků.

Občané

1. Víte, kde máte pozemek?

Nejčastější problém v sousedském soužití je hádaní se o společnou hranici pozemku. Naše firma provádí vytyčení vlastnických hranic dle platných pravidel katastrálního zákona a prováděcí vyhlášky. Od roku 2014 je možné provádět i takzvané zpřesnění hranice pozemku, které dává prostor k dohodě sousedů na průběhu vlastnické hranice a předejít tak vzájemným sporům. Vytyčení vlastnické hranice rovněž doporučujeme realizovat před samotným projektem.

2. Plánujete stavět?

Stavění samo o sobě je dost náročný proces a jistě nám dáte za pravdu, že i na pohled malicherné problémy dokáží výstavbu dost pozdržet nebo dokonce zmařit. V praxi se setkáváme s problémem, když skutečné umístění stavby na pozemku nesouhlasí s projektem, což je pro kolaudaci nepřípustné. Buďte obezřetní a dejte si předem vytýčit geometrickou a prostorovou skladbu stavby, aby jste již pak nemuseli složitě a draze hasit to, čemu se dalo jednoduše předejít.

3. Dostavěli jste a budete kolaudovat?

Naše geodetická sekce nabízí služby v oblasti katastru nemovitostí potřebné k zdárné kolaudaci a zapsání do katastru. Jedná se zejména o vyhotovení geometrického plánu na vyznačení budovy, právní podpora při procesních úkonech sloužících k zapsání do katastru nemovitostí.

4. Řešíte problém s „černou stavbou“?

Katastrální úřad má z moci úřední povinnost vykonávat v časových intervalech aktualizace evidovaných objektů v katastru nemovitostí a porovnávat je se skutečností. Tak velice často přichází na takzvané „černé stavby“. Vyzývá vlastníky k nápravě zjištěných skutečností. Naše firma nabízí služby i v tomto problému. Vyhotovení geometrických plánů na vyznačení budovy a doporučení nebo konzultaci, jak postupovat, aby se vlastník vyhnul pokutám na úseku katastru nemovitostí.

5. Potřebujete vymezit rozsah věcného práva?

V praxi se občas stane, že jediný přístup k budově je přes cizí pozemek, jehož část majitel nechce odprodat, nebo trasa plánované inženýrské sítě vede právě takovým pozemkem. Tento problém je možné eliminovat zřízením věcného práva k části pozemku. Pro vymezení rozsahu věcného práva vztaženého k části pozemku je nezbytné vyhotovit geometrický plán. Naše firma nabízí vyhotovení takové listiny a také součinnost při její zapsání do katastru nemovitostí.